Evaluatieonderzoek in verloskunde en gynaecologie

Auteur
Ben Willem Mol
Editie
2014, 01
Categorie
Wetenschap
Download pdf
Print artikel
Gerandomiseerde klinische studies wordenbeschouwd als de beste methode om deeffectiviteit van nieuwe behandelingen teonderzoeken, of om van bestaande techniekende effectiviteit te vergelijken. Het is niet goedmogelijk dit soort onderzoek in één of hooguitenkele centra uit te voeren. Daarom hebbensinds 2003 zeventig ziekenhuizen in Nederlandde krachten gebundeld bij het opzetten engezamenlijk uitvoeren van grote onderzoeken.Binnen de gevormde consortia worden praktischeklinische vragen uit de verloskunde,gynaecologie en voortplantingsgeneeskundebeantwoord. Centraal in de samenwerkingstaat het creëren van een gezamenlijke infrastructuur,waarbinnen medisch-ethische toetsing,datamanagement en analyse gezamenlijkworden uitgevoerd. Onderzoeksverpleegkundigenen verloskundigen spelen eensleutelrol bij het includeren van deelnemers enhet verzamelen van gegevens. In deze bijdragewordt bediscussieerd of – gezien de behaalderesultaten – de financiering door de overheiden verzekeraars evenals deelname doorzorgverleners wel zo vrijblijvend kan blijvenals nu het geval is.