Voordelen van continue zorg door verloskundigen

Auteurs
Marianne Prins, Jeroen van Dillen, Ank de Jonge
Editie
2014, 01
Categorie
Wetenschap
Download pdf
Print artikel
Het Nederlands verloskundige systeem kenmerkt zichdoor onderscheid te maken tussen vrouwen met een laagrisico op complicaties waarbij de eerstelijns verloskundigeeindverantwoordelijk is voor de zorg en vrouwen met eenverhoogd risico waarbij de gynaecoloog de zorg overneemt.De meeste professionals en stakeholders zijn heterover eens dat zwangeren gebaat zijn bij meer continuïteitvan zorg [1]. Verschillende initiatieven zijn al genomen omde verloskundige zorg tussen eerste- en tweede lijn beterop elkaar aan te laten sluiten in een integraal verloskundigzorgsysteem [2]. Er is echter geen consensus over de besteverloskundige organisatie [1].Door sommigen wordt het 'shared care' model aanbevolenom de scheiding tussen de eerste- en tweedelijns verlos -kundige zorg op te heffen [3]. Bij 'shared care' hebbenprofessionals een gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheidvoor zwangeren en continuïteit van zorg wordtgewaarborgd doordat een casemanager (een verloskundigeof gynaecoloog) de zorg van zwangerschap toten met de kraamperiode coördineert.Wij menen dat zwangeren erbij gebaat zijn als zij zoveelmogelijk continue zorg ontvangen van een klein teamverloskundigen waarbij, in geval van risico's, soepel wordtsamengewerkt met een gynaecoloog. Op deze manierwordt op een doelmatige manier gebruik gemaakt van deexpertise van beide disciplines: verloskundige zorg waarhet kan, gynaecologische zorg waar het moet [6]. Eenrecent herziene Cochrane review ondersteunt deze visie [4].