KNOV Bestuursnieuws

Editie
2016; 06
Print artikel

Inspirerende KNOV-ledendag en ALV!

Op 25 november 2016 stond de ALV in het teken van een KNOV-ledendag. Een overvolle zaal in Bunnik, met ook meer zestig studenten verloskundigen. Er vond een ontbijtsessie plaats en drie inspiratiesessies in de middag. De dag werd afgesloten met een debat over over- en onderbehandeling en de rol van de verloskundige, en met een gezellig borrel.

Tijdens de ALV is over een aantal verenigingszaken besloten door de leden:

-Klachtenfunctionaris en geschilleninstantie in het kader van de WKKGZ

-Jaarplan en Begroting 2017: voor iedere zwangere één verloskundige en voor iedere verloskundige de KNOV!

-Verlenging bestuurstermijn Jolijn Betlem

In gesprek over onder- en overbehandeling

Staat u wel eens stil bij interventies die u wel of niet uitvoert? Gaat u in uw samenwerkingsverband wel eens in gesprek over interveniëren in een fysiologische bevalling? Tijdens de Ledendag (met ALV) op 25 november 2016 is de KNOV uitgebreid in gesprek gegaan met verloskundigen over onder- en overbehandeling van moeder en kind. U kunt in uw regio een soortgelijk gesprek voeren. Ter inspiratie kunt u daarvoor de KNOV-animaties Episiotomie, Vliezen breken en Werklast in de praktijk en afdeling verloskunde gebruiken. De animaties vindt u op het Youtube-kanaal KNOV verloskundigen.

KNOV maakt bezwaar tegen afwijzing tariefverzoek Centering Prenancy

KNOV heeft samen met Bo Geboortezorg bezwaar gemaakt tegen de NZa afwijzing van het tariefverzoek voor Centering Pregnancy. Tijdens de hoorzitting van 15 november 2016 zijn de gronden van het schriftelijk bezwaarschrift mondeling toegelicht. De Patiëntenfederatie Nederland steunt het tariefverzoek en ook het ingediende bezwaar. Tijdens de hoorzitting was de Patiëntenfederatie Nederland aanwezig en zij onderstreept het verzoek van KNOV en Bo Geboortezorg om het tarief per 1 januari 2016 alsnog in te voeren. De verwachting is dat de NZa voor het einde van het jaar een beslissing op het bezwaarschrift neemt. De KNOV houdt u hierover op de hoogte.

De Zorgstandaard: hoe zit het met…?

Deze zomer is de Zorgstandaard 'Integrale Geboortezorg' door het Zorginstituut Nederland vastgesteld. Deze geeft geboortezorgverleners de inhoudelijke kaders aan van de basiszorg aan moeder en kind. Het is aan u en de VSV's om met de Zorgstandaard te gaan werken zodat de zwangere vrouw nog meer centraal komt te staan.

Vanaf 1 juli 2017 moet de Zorgstandaard zijn geïmplementeerd en kan de Inspectie van de Gezondheidszorg daarop toe gaan zien. Tijdens het CPZ-congres is aangekondigd dat er begin januari 2017 is implementatieplan voor de Zorgstandaard klaar is. Zodra dit beschikbaar is informeert de KNOV u hierover. De implementatie van de Zorgstandaard krijgt ook veel aandacht in de plannen van de KNOV voor volgend jaar.

Op www.knov.nl behandelen we iedere week een vraag over de Zorgstandaard. Zoals: hoe zit het precies met de risicoselectie en de gezamenlijke verantwoordelijkheid? Of: Wat doet de coördinerend zorgverlener? Hou deze informatie in de gaten!

Volg de KNOV op social media!

De KNOV is actief op verschillende social media-kanalen. We zetten de kanalen voor u op een rijtje zodat u ons optimaal kunt volgen:[

- KNOV.nl – twitter / facebook / youtube

deVerloskundige.nl – facebook / youtube

TijdschriftvoorVerloskundigen.nl – facebook

midwives4mothers.nl – twitter / facebook

KNOV-regioteam: advies op maat in Utrecht

De adviseurs van het KNOV-regioteam helpen u, denken met u mee en geven u (praktische) handvatten in uw ontwikkeling tot sterke partner in het integrale zorgnetwerk. Het team geeft u advies op maat waardoor u een volgende stap kan zetten. Advies nodig? Kijk voor meer informatie op knov.nl/adviesopmaat of mail regioteam@knov.nl

Integrale zorg vormgeven door EVC Midden Nederland

"Hoe willen wij integrale zorg vorm geven in onze regio, vroegen wij ons af binnen de coöperatie. De adviseurs van het KNOV-regioteam hebben ons geadviseerd en begeleid na te gaan waar en hoe wij staan in integrale zorg. Wat zijn onze kernwaarden? Wat is onze visie? De bepaling van onze positie is ons vertrekpunt voor het vormgeven van integrale zorg. We hebben handvatten gekregen om verder aan de slag te gaan. Door de aanpak van de KNOV zijn wij op een hoger niveau gekomen," aldus Hedwig Pesgens, verloskundige verloskundigenpraktijk Breedstraat en projectlid integrale zorg EVC Midden Nederland.

Stap voor stap naar integrale zorg

Wilt u integrale zorg vormgeven? De KNOV adviseert dit stapsgewijs aan te pakken.

Stap 1 Bepaal de (gezamenlijke) visie van verloskundigen

Stap 2 Beschrijf de go's en no go's voor het zorgaanbod.
Wat wilt u in ieder geval geregeld hebben in het zorgaanbod? En wat wilt u zeker niet in de zorg voor de zwangere?

Stap 3 Verenig u in een rechtspersoon

Stap 4 Zorg voor overeenstemming over het zorgaanbod met samenwerkingspartners

Nieuwe beleidsadviseur en bedrijfsadviseur bij de KNOV

Op 1 november 2016 is Eddy Hilbert gestart als beleidsadviseur bij de KNOV. Wienke Thoonen komt vanaf 1 december 2016 bij de KNOV werken als bedrijfsadviseur zorg. Eddy richt zich de komende tijd op de contractering met zorgverzekeraars, het NZa-tarievenonderzoek en de verdere ontwikkeling van producten voor het gebruik in de regio. Met ervaring en expertise op het gebied van financiering en zorgorganisaties gaat Wienke Thoonen ook aan de slag met de verdere ontwikkeling van producten en ondersteuning in de regio's. Wienke en Eddy versterken het KNOV-regioteam.

Studiedag klinisch verloskundigen

Op vrijdag 24 maart 2017 staat de rol van de klinisch verloskundige in de prenatale zorg centraal tijdens de Studiedag klinisch verloskundigen in Zeist.

KNOV-ledencongres 2017

Op een prachtige locatie aan de Maarsseveense plassen kunt u zich op donderdag 28 september 2017 onderdompelen in uw vak en collega's ontmoeten. Zet het KNOV-ledencongres alvast in uw agenda.

Minister overweegt afschaffing eigen betaling poliklinische bevalling

In een brief naar de Tweede Kamer heeft minister Schippers bekend gemaakt dat ze in het voorjaar van 2017 een besluit neemt over het afschaffen van de eigen betaling bij de poliklinische bevalling zonder indicatie.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat afschaffing van de eigen bijdrage ongeveer € 12,5 miljoen euro kost. De minister heeft opdracht gegeven om nader onderzoek te doen naar dit bedrag. De uitkomsten van dit onderzoek zal ze betrekken bij haar besluitvorming. Volgens onderzoek van het Zorginstituut valt echter niet goed te onderbouwen wat de kosten en baten zijn van afschaffing. Zij pleiten ervoor om de eigen betaling af te schaffen, omdat dit niet past in de geest van de beoogde integrale geboortezorg. Onderzoek van het Zorginstituut Nederland laat zien dat er sinds 2009 een stijging van 6,2% is van het aantal bevallingen met ruggenprik.

Oproep Tweede Kamer: maak vergoeding tolkentelefoon mogelijk

Rond de 50.000 vluchtelingen hebben in 2015 asiel aangevraagd in Nederland. Mensen die bij aankomst een zorgverlener nodig hebben. Veel zorgverleners ondervinden problemen bij het verlenen van zorg aan deze groep, doordat zij geen gebruik kunnen maken van de tolkentelefoon. Ook verloskundigen. Vergoeding van de tolkentelefoon voor vluchtelingen moet daarom zo snel mogelijk geregeld worden. Daartoe roept de KNOV namens de verloskundigen samen met de huisartsen, apothekers, psychologen, tandartsen, ggz-organisaties en de GGD de Tweede Kamer op. Zorgpartijen vragen de Tweede Kamer om bij de begrotingsbehandeling 2017 in te zetten op een structurele vergoedingsregeling. Politieke partijen GroenLinks en D66 zetten zich al langere tijd in voor goede zorg voor vluchtelingen en hebben een wijzigingsvoorstelingediend op de begroting 2017. Zij stellen een structurele vergoedingsregeling voor en maken hiervoor 20 miljoen euro vrij. Voor dit voorstel moet nu een Kamermeerderheid worden gevonden.

Meer informatie op knov.nl en knmg.nl

Voor alle verloskundigen: Klachtenfunctionaris en geschilleninstantie

Per 1 januari 2017 wordt op grond van de WKKGZ het klachtrecht voor cliënten anders geregeld. Vanaf dan moet volgens de WKKGZ iedere zorgaanbieder zijn aangesloten bij een geschilleninstantie en beschikken over een klachtenfunctionaris. Verloskundigen ook.

De KNOV heeft een klachtenregeling gemaakt en een reglement voor een op te richten geschilleninstantie. Hierover hebben de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2016 besloten. Zo zijn leden van de KNOV ervan verzekerd dat ze voldoen aan de eisen van de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg) wat betreft de geschilleninstantie en klachtenfunctionaris.

KNOV-klachtenregeling

De KNOV-klachtenregeling regelt onder meer de wettelijk verplichte inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De KNOV sluit voor haar leden een mantelovereenkomst met een bureau met een pool van klachtenfunctionarissen. Hiermee maken we in één keer voor alle eerstelijns verloskundigen afspraken over de kwaliteit, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de klachtenfunctionaris. En wel tegen een scherp abonnementstarief voor KNOV-leden. Op basis van deze mantelovereenkomst – met daarin alle randvoorwaarden op landelijk niveau – kunnen verloskundigenpraktijken een overeenkomst sluiten met dit klachtenfunctionarissenbureau. Dit betekent dat verloskundigen zelf geen afspraken hoeven te maken op regionaal of individueel niveau met een bureau. Verloskundigen praktijken sluiten op basis van een abonnementstarief een overeenkomst met het door KNOV geselecteerde bureau voor klachtenfunctionarissen. De afspraken gelden exclusief voor KNOV-leden.

KNOV-klachtencommissie wordt geschilleninstantie

Verder wordt de huidige KNOV-klachtencommissie omgevormd tot een geschilleninstantie die voldoet aan de eisen van de WKKGZ. De KNOV brengt de geschilleninstantie onder in een KNOV-stichting. Ook hiervoor geldt dat de KNOV dit in één keer voor alle verloskundigen regelt.